Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών


H Διοίκηση της εταιρίας EPSILON HR Α.Ε, δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών των εταιρειών της. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία των εταιρειών για τους πελάτες και τους εργαζομένους μας.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε.

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις αλλά και με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο που έχει αναπτύξει ο Όμιλος Epsilon Net για τη διαχείριση κινδύνων στρατηγικής σημασίας, καθώς και μέσω της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και της συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών, με τον καθορισμό στόχων και κριτηρίων βάσει των οποίων διενεργείται συνεχής αξιολόγηση του επιπέδου επικινδυνότητας, με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης και με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, θα βοηθήσει την Εταιρία να προστατεύει συνεχώς όλο και πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους.

Η Διοίκηση της Εταιρίας δίνει την πλήρη υποστήριξή της στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2023 και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους τους οποίους και θα ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βρίσκεται πάντα εντός των προδιαγραφών που έχει θέσει.

Πιστοποιητικό ISO 27001:2023