Tο Human Capital Management (HCM) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Αναλυτικά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τρία βασικά κυκλώματα

1

HCM Platform
Βασικό Κύκλωμα

2

HCM Financial
Οικονομικό Κύκλωμα

3

HCM Administration
Διαχειριστικό ΚύκλωμαΌλα τα υποσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους και οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται για να καλύπτονται οι ανάγκες των υποσυστημάτων.

Αυτά απεικονίζονται και αλληλεπικοινωνούν με την HCM Intranet Portal - Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το πλεονεκτήματα του HCM

1

Παραγωγικότητα

Εξασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των ανθρώπων, καθιστώντας την εργασία τους παραγωγικότερη και οικονομικότερη

2

Κάθετες Αγορές

Έχει πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε δραστηριότητας εξασφαλίζοντας την λειτουργικότητα κάθετων αγορών

3

Ενιαίο Περιβάλλον Παρακολούθησης

Εστιάζει στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.

4

Μ.Ι.S.

Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

5

Ασφάλεια

Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων.

6

Άμεση Ενημέρωση

Προσφέρει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με στόχο, την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR της εταιρίας και της ενημέρωσης των εργαζομένων.

7

Πλήρης εναρμόνιση με την Νομοθεσία

Είναι πάντοτε σύννομο και σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία

8

Best Seller Λύση

Χρησιμοποιείται για την έκδοση της μισθοδοσίας για περισσότερους από 200.000 εργαζομένους πανελλαδικά

9

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες

Μέσα από το ειδικό portal παρέχεται πρόσβαση τους πελάτες σε υλικό για περισσότερες από 160 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες με περισσότερες από 800 ειδικότητες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ESS

1

HCM Platform (Βασικό Σύστημα)

Πρόκειται για τον πυρήνα του συστήματος, που εμπεριέχει βασικές οντότητες και λειτουργίες όπως:

 • Διαχείριση καρτέλας εργαζομένων με προσωπικά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία
 • Διαχείριση προϋπηρεσίας εργαζόμενου, Διαχείριση σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης, διαχείριση προστατευόμενων Μελών
 • Διαχείριση αδειών, ασθενειών και απουσιών και απεικόνιση σε γραφικό περιβάλλον
 • Διαχείριση εκτάκτων προκαταβολών, χρηματικών διευκολύνσεων, παροχών και οφειλών
 • Μαζικές εγκρίσεις Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών, προκαταβολών κ.λπ.
 • Άμεση απεικόνιση (on line) δυναμολογίων και σε γραφικό περιβάλλον
 • Διαχείριση μεταβλητών και προσθήκη στο σύστημα πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
 • Φόρμες γρήγορης καταχώρισης (fast entry) δεδομένων
 • Ισχυρό υποσύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας.
 • Μπορεί να οριστεί ακόμα και σε επίπεδο πεδίου
 • Εύκολες εκτυπώσεις λιστών από τους τελικούς χρήστες, αυτόματη μεταφορά πληροφοριών λιστών σε MS Excel για περαιτέρω επεξεργασία
 • Report Generator
 • Ισχυρό υποσύστημα ασφάλειας δεδομένων
2

HCM Employee Portal (Intranet)

Το παρακάτω σύστημα λειτουργεί και ανεξάρτητα.

Ένα τέτοιο σύστημα βελτιώνει την επικοινωνία των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, περιορίζει τις λειτουργικές δαπάνες και ενώνει έναν αποκεντρωμένο εργατικό δυναμικό.

 • Πληροφορίες εταιρικού ενδιαφέροντος (π.χ. διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι)
 • Τηλεφωνικός κατάλογος εταιρίας
 • Προσωπικά στοιχεία (δημογραφικά στοιχεία, προστατευόμενα μέλη, κ.λπ.)
 • Διοικητικά στοιχεία (ημερομηνία πρόσληψης, τμήμα, ειδικότητα, θέση, κ.λπ.). άδειες / ασθένειες / απουσίες ( ανά έτος )
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Work Flow αδειών
 • Work Flow εξοδολογίων
3

HCM Financial (Οικονομικό Σύστημα)

Τα παρακάτω υποσυστήματα λειτουργούν και ανεξάρτητα

 • Μισθοδοσία
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τους πίνακες των βασικών μισθών στο internet (on line και real time ανανέωση)
 • Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ωρομέτρηση
4

HCM Administrative (Διαχειριστικό Σύστημα)

Τα παρακάτω υποσυστήματα λειτουργούν και ανεξάρτητα

 • Ανάπτυξη Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Διαχείριση Βιογραφικών
 • Ιατρική Παρακολούθηση
 • Εταιρικά Οχήματα
 • Σίτιση – Εστιατόριο
 • Προτάσεις, Προσφορές, Δεξιότητες
5

Επιπρόσθετα Υποσυστήματα

Επιπρόσθετα για Μεγάλους Οργανισμούς και Δημόσιο Τομέα λειτουργούν τα υποσυστήματα:

 • Μεταβολές Προσωπικού
 • Προσλήψεις ΑΣΕΠ

HOT TIPS

*

Ασφάλεια

Record level security - Ιστορικό αλλαγών εγγραφής και πεδίου - Καταγραφή διαχείρισης ασφάλειας - Auditing - Advanced security subsystem - Single sign on.

*

Τεχνολογία

Client / Server - Microsoft Standards - Microsoft DotCom - COM, DCOM & OLE - Διασυνδεσιμότητα - RDBMS - Embedded security - Action Logging/Historical fields - Drill- Down & Look - ups.

*

Υποσυστήματα

Όλα τα υποσυστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους - οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε σύστημα.

*

Report Generator

Ενσωματωμένο εργαλείο OLAP

*

ΣΣΕ

Ανανέωση ΣΣΕ On Line - Real time μέσω Internet

*

Employee Portal

Άμεση πρόσβαση σε εταιρικά και προσωπικά δεδομένα για όλους τους εργαζόμενους μέσω ενδοεταιρικής πύλης (Intranet).