ScanHRMS

Το εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για επιχειρήσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σύνθετες ανάγκες σε υποσυστήματα διαχείρισης προσωπικού, επιλογής, εξέλιξης και διαχείριση αμοιβών, υπολογισμού μισθοδοσίας και ωρομέτρησης.

Αναλυτικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα σημαντικότερα πλεονέκτημα του ScanHRMS

1

Εκτεταμένη λειτουργικότητα

Καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών της Δ.Α.Δ., από την διαχείριση των θέσεων εργασίας σας, τον εντοπισμό και την επιλογή των καλύτερων υποψήφιων για αυτές, την διαχείριση του προσωπικού, την αξιολόγηση της απόδοσης σε δεξιότητες και στόχους, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τους, την διαχείριση των αμοιβών και των παροχών τους, μέχρι τις διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και παρουσίας, έκδοσης μισθοδοσίας, κοστολόγησης και του προϋπολογισμού του εργατικού κόστους.

2

Σχεδίαση σε υποσυστήματα

Τα υποσυστήματα συνεργάζονται ομαλά σαν ενιαίο σύνολο και μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα, εξυπηρετώντας με το βέλτιστο τρόπο τους εκάστοτε στόχους και περιορισμούς της επιχείρησης σας.

3

Ανοικτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική

Το ScanHRMS είναι σχεδιασμένο με μια αρχιτεκτονική τέτοια ώστε να προσαρμόζεται στο προφίλ και τις ανάγκες - λειτουργικές και πληροφοριακές - των χρηστών σας, να εξασφαλίζει γρήγορη εκκίνηση με εκτεταμένες δυνατότητες προσαρμογής στις δικές σας διαδικασίες και να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (ERP,CRM, BI tools)

4

Εξαγωγή στοιχείων, σχεδιασμός και προσαρμογή αναφορών

Με ένα ισχυρό σύστημα MIS (Management Information System) και λειτουργικότητες εξαγωγής δεδομένων στα πιο διαδεδομένα πρότυπα (XML, HTML, pdf, csv, ascii), το ScanHRMS δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για απευθείας εξαγωγή στοιχείων σε εφαρμογές όπως Word και το Excel, αλλά και πλήθος στατιστικών στοιχείων με μορφή γραφικών παραστάσεων.

5

Ασφάλεια δεδομένων

Το ScanHRMS είναι εξοπλισμένο με ένα υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης που προβλέπει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε ρόλους και χρήστες, ακόμα και σε επίπεδο πεδίου, ενώ διάφοροι μηχανισμοί παρακολουθούν την πρόσβαση και καταγράφουν τις αλλαγές στα δεδομένα (auditing).

6

Συμμετοχή όλων στις διαδικασίες

Μέσω της λειτουργίας Self Service βελτιώνεται όχι μόνοι η απόδοση των απλών διαχειριστικών εργασιών, αλλά και πιο σύνθετων επιχειρησιακών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος, την γραφειοκρατία και τα λάθη, βελτιώνει την ταχύτητα και την αμεσότητα της πληροφόρησης εντός της επιχείρησης και ενισχύει σημαντικά την αλληλεπίδραση της διοίκησης με το προσωπικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ScanHRMS

1

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Αποτελεί τον πυρήνα όλων των διαδικασιών που εκτελούνται στο ScanHRMS με αναλυτική τήρηση των πληροφοριών που αφορούν σε όλες τις πτυχές της δραστηριοποίησης του εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση.

Προσφέρει: πρόσβαση στην συνολική εικόνα του εργαζόμενου με μια ματιά, πληρότητα στην τήρηση της πληροφορίας και της ιστορικότητας στα δεδομένα, αξιοποίηση της πληροφορίας με εργαλεία για δυναμικές αναζητήσεις και αναφορές

Εντοπισμός και Επιλογή Προσωπικού
Τo ScanHRMS αυτοματοποιεί τις διαδικασίες που αφορούν την στελέχωση της επιχείρησης με τα κατάλληλα άτομα.

Προσδίδει ευελιξία και ταχύτητα στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των υποψηφίων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις μιας θέσης, και διαδραστικότητα με το εταιρικό site για την ενημέρωση του με τις νέες αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Διοίκηση της Απόδοσης του Προσωπικού
Υποστηρίζει όλες τις εργασίες που προβλέπονται από την διαδικασία και τις μεθόδους της επιχείρησης σας για την μεγιστοποίηση της απόδοσης τη, μέσω της βελτίωσης της απόδοσης των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή.

Διαθέτει φιλικό, μοντέρνο και λειτουργικό περιβάλλον που φροντίζει να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους για τα όσα προβλέπει η διαδικασία άμεσα, με ειδοποιήσεις και email.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού
Υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες της επιχείρησης για την ανάπτυξη των ανθρώπων της μέσα από την διαρκή εκπαίδευση τους.

Πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση των πληροφοριών που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού, ξεκινώντας από τα πλάνα εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέχρι την υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικής ενέργειας.

Παρέχει: οργάνωση και αυτοματισμούς με την αξιοποίηση των δεδομένων άλλων υποσυστημάτων, όπως Διοίκηση της Απόδοσης και Διαχείριση των Θέσεων Εργασίας.

2

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Η Μισθοδοσία του ScanHRMS αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απασχόληση, την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού σας.

Είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία και, ταυτόχρονα, ευέλικτη σε μεταβολές του νομικού πλαισίου, της αγοράς εργασίας και των επιχειρηματικών κανόνων λειτουργίας.

Έχει τη δυνατότητα να καταγράφει όχι μόνο τη λογική υπολογισμού των ισχυόντων κλιμακίων Μισθών/Ημερομισθίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και τη λογική υπολογισμού τους.

Επίσης, ενσωματώνει έναν ισχυρό και ευέλικτο μηχανισμό υπολογισμού αναδρομικών αποδοχών και εισφορών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία.

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & BUSINESS INTELLIGENCE

Κοστολόγηση
Προσδίδει ένα πληροφοριακό εργαλείο ανάλυσης του κόστους του ανθρώπινου παράγοντα ως μιας σημαντικής συνιστώσας του παραγόμενου προϊόντος, έργου, υπηρεσίας, κ.ο.κ της επιχείρησης.

Ένα σημαντικό διοικητικό εργαλείο που συνδυάζεται με τον προϋπολογισμό για μια πλήρη και διαχρονική εικόνα του κόστους του ανθρώπινου κεφαλαίου ανά τομέα παραγωγής και ανά είδος αποδοχής.

Προϋπολογισμός.
Αυτοματοποιεί πλήρως την κατάρτιση του προϋπολογισμού του μισθοδοτικού κόστους μέσα από εργασίες σχεδιασμού, αξιολόγησης και αποτίμησης εναλλακτικών σεναρίων επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό

4

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Αυτοματοποιεί την καταγραφή της προσέλευσης και της αποχώρησης των εργαζομένων, τον προσδιορισμό και την ανάλυση της παρουσίας/απουσίας και την μετατροπή της σε εργατική απασχόληση.

5

SELF SERVICE

Αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούν τακτική και δομημένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων, των managers και της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, όπως:

  • τα αιτήματα των εργαζομένων για άδειες, έκδοση βεβαιώσεων, μεταβολή προσωπικών στοιχείων, κ.ο.κ.
  • αξιολόγηση της απόδοσης εργαζομένων
  • διαχείριση προσέλευσης και της αποχώρησης και του χρόνου παρουσίας
  • ανάρτηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, διαδικασιών, πολιτικών, εταιρικών γεγονότων και ειδήσεων